Aké sú príčiny noktúrie?

Noktúria sa môže vyskytovať pri:
  •             dennej a nočnej nadprodukcii moču (globálna polyúria)
  •             nočnej polyúrii
  •             zníženej kapacite močového mechúra
  •             kombinácii týchto stavov

Podľa ICS je nočná polyúria definovaná ako nadmerná produkcia moču počas spánku (nad 20% celkového denného objemu u mladých pacientov a nad 33% vo vyššom veku, pričom diuréza v denných hodinách je v norme). Celková 24-hodinová diuréza sa nemení, mení sa však pomer tvorby moču medzi dňom a nocou. Za nočnú polyúriu je zodpovedný porušený cirkadiánny rytmus plazmatických hladín antidiuretického hormónu. Jeho nočný vzostup, ktorý je normálne prítomný u zdravých jedincov, sa znižuje až úplne chýba.

Noktúria sa dnes vníma ako závažný symptóm sprevádzajúci iné patologické stavy. Tie sa často považujú za kľúčové a liečba sa úzko koncentruje len na ne. U mužov ide najčastejšie o BPH (benígna hyperplázia prostaty) a u žien o hyperaktivitu močového mechúra. Nie je potom prekvapujúce, že nediagnostikovaná nočná polyúria je jednou z najčastejších príčin pretrvávania noktúrie po transuretrálnej resekcii prostaty.

Aké sú následky noktúrie?

Noktúria je najčastejšou a najvýznamnejšou príčinou prerušenia spánku – až 70 % mužov vo veku 50 – 93 rokov udáva noktúriu ako príčinu prerušenia spánku.

Zvýšený počet prebudení, časté vstávanie a zhoršený spánok závisia od závažnosti noktúrie a počtu nočných močení. Už dve prebudenia v noci kvôli potrebe močiť významne zhoršujú kvalitu spánku, pretože tá závisí od dĺžky neprerušeného spánku, nie od celkového času spánku.

Prerušovaný a nedostatočný spánok zvyšuje dennú únavu, ospalosť, znižuje bdelosť, koncentráciu a psychomotorický výkon, predlžuje reakčný čas, zhoršuje náladu, pamäť a kognitívne funkcie. Nedostatok spánku prináša dlhodobé a závažnejšie následky: zvýšené riziko dopravných nehôd, pracovných úrazov, zníženie pracovného výkonu a práceneschopnosť, zvýšené riziko pádov a zlomenín, s čím následne súvisí nutnosť hospitalizácie alebo opatrovateľskej starostlivosti. Dostatočný a kvalitný spánok je nevyhnutný pre optimálnu funkciu endokrinného, metabolického a imunitného systému a celkovo dobrý somatický stav jedinca. Potvrdená je aj súvislosť medzi noktúriou a výskytom depresie.

Pretrvávajúca a neliečená noktúria vedie k chronickému nedostatku spánku, čo má negatívny vplyv na celkovú kvalitu života, mortalitu a morbiditu. Noktúriu preto nemožno považovať za banálny symptóm. Vyžaduje si adekvátnu pozornosť a liečbu.